Cytométrie

Équipements

Cytomètres

 • Cytomètre LSR II
  Cytomètre 4 lasers (V405, B488, YG561, R633) 18 paramètres, 16 couleurs 6V, 2B, 5YG, 3R
 • Cytomètre LSR II
  Cytomètre 5 lasers (UV355,V405, B488,YG561,R640) 20 paramètres, 18 couleurs 3UV, 6V, 2B, 4YG, 3R
 • Cytomètre Fortessa
  Cytomètre 5 lasers (UV355,V405, B488,YG561,R640) 20 paramètres, 18 couleurs 3UV, 6V, 2B, 4YG, 3R
 • Cytomètre Fortessa
  Cytomètre 5 lasers (UV355,V405, B488,YG561,R640) 20 paramètres, 18 couleurs 3UV, 6V, 2B, 4YG, 3R avec module HTS
 • Cytomètre Symphony
  Cytomètre 6 lasers (UV355,V405, B488,YG561,R640, IR 785) 31 paramètres, 29 couleurs 7UV, 8V, 5B, 5YG, 3R, 1IR
 • Cytomètre, Trieur de cellules, FACS Aria IIIu
  Cytomètre 4 lasers (V405, B488, YG561, R633) 17 paramètres, 15 couleurs 5V, 2B, 5YG, 3R
 • Cytomètre, Trieur de cellules, FACS Fusion (niveau de confinement 3)
  Cytomètre 5 lasers (UV355, V405, B488, YG561, R633) 21 paramètres, 18 couleurs 3UV, 6V, 2B, 3YG, 3R